آشنایی با تحقیق و عناصر و قواعد آن

آشنایی با تحقیق و عناصر و قواعد آن|30016821|lxy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان آشنایی با تحقیق و عناصر و قواعد آن را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 27

منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم

و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ، نظري (رياضيات و فلسفه …)، حافظه اي مرتبط با حافظه

تقسيمات علوم عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد) تخيلي مرتبط با تخيل

اكتسابي يا حصولي ، شعري(شعر و خطبه و جدل) عقلي مرتبط با عقل

انتزاعي (رياضي و منطق)

نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )

عيني (ستاره شناسي يا نجوم و زيست شناسي و حقوق)

و آخرين تقسيم بندي براساس موضوع

علوم انساني

علوم تجربي زيست شناسي – عمران

علوم رياضي و هندسي – رايانه

علم حقوق غالبا در شاخه هاي علوم انساني (عام) علوم اجتماعي (خاص) قرار دارد.

نظريه

جايگاه نظريه در تحقيق : هدف از تحقيق علمي جبري جز ايجاد وانشاي نظريه و اصولي آن نيست.

مفهوم نظريه : مجموعه اي از تعريف ها يا پيشنهادات درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه بعد منظم و مووني از وقايع و پديده هايي كه در اثر اين همبستگي به وجود مي آيند ارائه مي دهد

1 موضوع آن پيشنهاد درباره تعدادي متغير به هم پيوسته است اگر حسن درس

بخواند در كنكور قبول مي شود.

اركان تعريف 2 بعدي منظم از به هم پيوستگي متغيرها نشان مي دهد.

3 نحوه وقوع پديده ها و وقايع را توضيح مي دهد آب در 1000 جوش بگيريد.

1 بيانگر ماهيت يا رابطه علت و معلولي پديده ها ومتغيرها است.

2 از تركيب يك سري قضايا و قوانين و مفاهيم به هم پيوسته حاصل مي شود.

3 قدرت آينده نگري دارد.

اوصاف نظريه علمي 4 توانايي آزمون سخت و ارزيابي لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ كنند.

5 نظريه بايد چهارچوب مناسبي را براي تحقيق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوين و…)

6 نظريه نبايد با ساير نظريه هاي مورد تائيد و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن مي رود يك بيانيه – پيشنهاد آزمايش واقعي درباره نحوه روابط متغيرها

تعريف علمي : فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشه مندانه درباره ماهيت،چگونگي وروابط بين پديده ها،اشياء و متغيرها و پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين ومحتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد.

1 مفهوم : يك تصور ذهني يا حدسي يا احتمالي كه محقق موقتاً آنرا مي پذيرد.

فرضيه تحقيق

انواع جهت دار: (كارآيي دانشجوي محقق بهتر از دانشجوي غيرمحقق است )

2 اقسام

بدون جهت : (بين كارايي دانشجوي محقق و غيرمحقق تفاوت يا رابطه وجود دارد

فرضيه صفر وجود هرگونه رابطه را رد مي كند كارآيي دانشجوي محقق و غيرمحقق مساوي است.

1 فرهنگ وآداب و عرف

2 علم وآگاهي از موضوع

منابع تهيه فرضيات :

3 تجربه شخصي

4 خيال وحدس و گمان

فرق فرضيه و نظريه :

1 نظريه مشتمل برقضاياي كلي وعمومي است .

2 فرضيه مبني برموضوع ومسئله تحقيق است .

نقشه فرضيه در تحقيق :

1 به يافتن نظم و ترتيب در بين وقايع واستنتاج كمك مي كند.

2 جهت كلي را به پژوهشگر مشخص مي كند.

3 مطالعه منابع جهت دار مي شود.

4 ايجاد حساسيت در مسايل مهم تحقيق .

5 باعث درك بهتر مسئله وكشف ابزار و تغيير اطلاعات مي شود.